EC مجاز برای کشاورزی حد EC آب مجاز و مناسب با خاک و گایاهان برای کشاورزی

حد مجاز EC آب برای کشاورزی در زمین ها و گیاهان مختلف متفاوت است. با اندازه گیری EC آب به تنهایی مناسب یا نامناسب بودن آب مناسب برای کشاورزی شناخته نمیشود. برای شناخت آب برای زراعت پارامترهای مهم دیگری نیز بر کیفیت آب تأثیرگذار هستند. اما یکی از مهمترین عوامل در کیفیت ، EC آب میباشد. که به علت سهولت اندازه گیری هدایت الکتریکی این پارامتر تبدیل به یکی از شاخصهای مهم در تشخیص کیفیت آب شده است.

در ادامه جدول طبقه بندی حد مجاز EC آب مناسب برای کشاورزی با توجه به هدایت الکتریکی آنها قرار داده شده است. اما در آب مناسب ، همزمان به میزان هدایت الکتریکی ، کیفیت خاک و حساسیت محصولات کشاورزی مهم بوده و به صورت مختصر توضیحاتی را در این خصوص برای شما آورده ایم.

EC آب بر حسب میکروزیمنس بر سانتی مترنوع از نظر EC آب نوع خاک متناسب با نوع EC آب
<700غیر شوراستفاده از آب ها غیر شور با Ec پایین تر از 700 در هر نوع بافت خاک برای آبیاری همه گیاهان قابل استفاده اند. با این حال برای نتیجه بهتر در شرایط بارندگی کم، آبشویی زمستانه صورت میگیرد.
۲۵۰۰-۷۰۰کم شورآب های کم شور برای استفاده در خاک های دارای بافت سبک و متوسط مشکلی ایجاد نمیکنند. با این حال در در خاک های رسی، آبشویی نمک ها و زهکشی باید انجام شود.
۸۰۰۰-۲۵۰۰لب شوربرای آبیاری با این نوع از EC آب در خاک های سبک با یک بار آبشویی زمستانه باید همراه باشد. همچنین در خاک های بافت متوسط و سنگین آبشویی نمک ها در هر نوبت آبیاری انجام شود و در این خاک ها برای محصولات حساس به شوری به کار نرود. در مرحله جوانه زنی، حتی المقدور از آب های غیر شور یا کم شور استفاده شود.
۱۲۰۰۰-۸۰۰۰شوراین نوع برای گیاهان حساس به شوری نباید در هیچ خاکی به کار رود. چرا که باعث از بین رفتن گیاه و در نهایت قابلیت کشت گیاه در خاک محل خواهد شد. در همه خاک ها آبشویی نمک ها همراه باهر آبیاری انجام شود . در مرحله جوانه زنی از آب های غیر شور و کم شور استفاده شود . در همه موارد از کاربرد این آب ها در خاک هایی که زهکشی خوبی ندارند خودداری گردد.
۲۰۰۰۰-۱۲۰۰۰خیلی شورفقط در موارد استثنایی (گیاهان یا ارقام مقاوم به شوری + خاک های سبک با زهکشی خوب) یا در شرایط اضطراری (خشکسالی) در دفعات کم استفاده از این آب ها مجاز است.
>20000ابر شورغیرمجاز برای آبیاری.

توجه داشته باشید که بالا بودن EC آب یا همان هدایت الکتریکی تنها به آسیب زدن به گیاه بسنده نمشود. بلکه در مواردی به علت وجود املاح فراوان باعث شور شدن و یا سدیمی شدن خاک و یا مسمومیت با یونهای دیگر چون بور و کلر شود. در هر حال کیفیت خاک تنزل می یابد. لذا استفاده از دستگاه تصفیه آب کشاورزی برای استفاده جهت زراعت برای استفاده از آب های کم شور ، شور و با شوری بالا الزامی است.

برای تماس کلیک کنید

پاسخگویی ۲۴ ساعته در ایام تعطیل

مشاهده لیست قیمت

واتس اپ

ارتباط در واتس آپ (آنلاین)