دانستی های علمی, دستگاه تصفیه آب صنعتی

ویژگی های آب صنعتی
0 (0)

آب صنعتی

از آنجا كه درجه کیفی آب صنعتی و ميزان مصرف آب در هربخش از صنعت بستگي به نوع فرايندهاي انتخاب شده دارد و اين فرايندها میشودنـد بـا مسايل زيادي از جمله ميزان آب قابل دسترس و درجه کیفی آن و سياستهاي بازيـابي آب در چرخـه كارخانـه تغييـر يابنـد، لـذا معین کردن ويژگيهاي میزان و درجه کیفی آب مصرفي در هر گروه به صورتي كلي صحيح نميباشد. براي مثال نوع سامانه خنك كننده انتخـابي كـه در اكثر كارخانه ها بيشترين مصرف را شامل میشود، میشودد درجه کیفی و میزان بسيار متفاوتي را در صورت انتخاب شـدن سامانه گردشي بسته با سامانه يكطرفه به خود اختصاص دهد. به این صورت بعد از مشخص كردن نوع فرايندهاي هر صنعت میشود با استفاده از الگوهاي معین کردن شده در گروه بنديهاي فوق، ميزان حساسيت صنعت به آب را معين و محـدوده مطلـوب آب مصـرفي را مشخص كرد. لذا براي هر صنعت بايد با توجه به نوع محصول، نوع بويلر مورد اسـتفاده، نـوع سـامانه خنـك كننـده و …، درصـد آب مصرفي مورد نياز را در بخشهاي مختلف مشخص كرد. البته برخي فرايندها ممكن است در دستهبنديهاي فوق آورده نشده باشـند كه میشود در مورد آنها نيز نزديكترين بخش به درجه کیفی فرايند را انتخاب كرد. سپس براي معین کردن درصد موردنياز هر صنعت از هـر گروه میشود جدولي مشابه جدول زیر را تهيه كرد.

آب صنعتی

در اين جدول مشاهده ميشود كه آب گروه 3حدود 65الي 70درصد نيازهاي كارخانه را تامين ميكند، لذا بهتر اسـت از منبـع آبـي
استفاده كرد كه با كمترين ميزان تصفيه بتواند درجه کیفی اين آب )بيشترين نياز آبي كارخانه( را تامين كند و اين گـروه را معین کردنكننـده
نياز آبي كارخانه دانست. بديهي است كه براي هر نوع مصرفي، منبع آب با درجه کیفی بالاتر مطلوبتر است، ولي صنايعي كـه حساسـيت بيشتري نسبت به آب مصرفي دارند، در صورت استفاده از آب خام با درجه کیفی بالاتر هزينه كمتري براي تصـفيه متحمـل مـيشـوند، همچنين مقدار لجن در خلال فرايندهاي تصفيه براي رسيدن به آب مورد نياز كمتر ميگردد، بدين منظور جدول تنظيم گرديـد تا در صورت امكان صنايع حساستر، از آب با درجه کیفی مطلوبتر استفاده كند.

با توجه به اينكه فناوري موجود در صنايع مختلف و حتي در يك صنعت مشابه و همچنين نوع محصولات و درجه کیفی محصـولات و در نتيجه درجه کیفی آب مورد نياز آنها متفاوت است، و از آنجا كه اطلاعات مربوط به درصد انواع آب مصرفي در صنايع مختلـف در ايـران مشخص نميباشد، نمیشود به طور كلي صنايع را از لحاظ مصرف آب صنعتی طبقه بندي كرد. مثلا ممكن است يك كارخانه كاغذ از لحـاظ نوع فناوري و نوع محصول توليدي در گروه 3و يك كارخانه كاغذ در گروه 4قرار بگيرد. لذا بايد براساس جدول فوق، درصـد مـورد نياز هر نوع آب صنعتی را مشخص كرده و با در نظر گرفتن مجموع درصد آب مصرفي هر گروه، بالاترين درصد را معرف گـروه آب صـنعتي موردنظر دانست و در نهايت با توجه به امكانات تصفيه در دسترس و ميزان سرمايهگذاري براي تصفيه آب صنعتي، از آب خام مناسب با اين گروه استفاده كرد.

از طرفی باید گفت که آب مصرفی صنایع را از طریق دستگاه تصفیه آب صنعتی تهیه میکنند. این دستگاهها با استفاده از تکنولوزی روز دنبا میتوانند کیفیت آب مورد نیاز برای هر صنعت را طبق نیاز آن ها برآورده کنند. لازم به ذکر است که کیفیت آب مورد نیاز در صنایع مختلف متفاوت است.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص خرید دستگاه تصفیه آب صنعتی از این لینک استفاده کنید.

شما هم به این نوشته امتیاز دهید
[Total: 0 Average: 0]

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *